Rymättylän Kirkkojärvi

1. § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Rymättylän Kirkkojärvi-yhdistys ry ja yhdistyksen kotipaikka on Rymättylä.

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea Rymättylän Kirkkojärven ja Riittiönjärven elinkelpoisena pitämistä ja ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä tehdä tunnetuksi vesiensuojelutyötä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää kokouksia
 • antaa jäsenilleen neuvoja ja valistusta järvien hyvinvointiin liittyvissä asioissa, vaikuttaa tarvittaessa kunnalliseen ja valtakunnalliseen päätöksentekoon järvien hyvinvointiin liittyvissä asioissa esityksin ja aloittein.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia
 • toimeenpanna rahankeräyksiä hankittuaan asianmukaisen luvan
 • hankkia omistukseensa tai vuokrata tarkoituksiinsa tarvittavat tilat ja välineet

3. § Jäsenet

3.1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka toimii yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja tarkoitusperien hyväksi.
3.2. Yhdistys voi ottaa myös kannattajajäseniä, jotka voivat olla yksityishenkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistystoimintaa.
3.3. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
3.4. Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on vain varsinaisilla jäsenillä. Kannattajajäsenillä vain puheoikeus.
3.5. Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä ja kannattajajäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan.
3.6. Yhdistyksen hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen tai kannattajajäsenen yhdistyksestä kokonaan tai määräaikaisesti jos varsinainen jäsen tai kannattajajäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, rikkoo lakeja ja asetuksia, toimii yhdistystä vahingoittavasti tai vastoin yhdistyksen päätöksiä ja sääntöjä.
3.7. Jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävistä liittymis- ja jäsenmaksuista päättää yhdistyksen syyskokous.

4. § Hallitus

4.1. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 3-6 jäsentä.
4.2. Hallituksen jäsenten toimiaika: Puheenjohtajan toimiaika on kalenterivuosi ja muiden hallituksen jäsenten toimiaika kaksi kalenterivuotta.

Hallituksesta on erovuorossa vuosittain puolet jäsenistä.

4.3. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
4.4. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
4.5. Hallituksen tulee valvoa, että yhdistyksen asioita hoidetaan yhdistyksen sääntöjä, lakeja ja asetuksia noudattaen.
4.6. Hallituksen tulee toteuttaa yhdistyksen kokousten sille määräämiä tehtäviä toimintasuunnitelman mukaan.
4.7. Hallituksella on oikeus palkata toimihenkilöitä tarvitsemiinsa tehtäviin talousarviossa esitettyjen määrärahojen puitteissa.

5. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin ja rahastonhoitajan kanssa.

6. § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7. § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle, tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8. § Yhdistyksen kokoukset

8.1. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä hallituksen määräämänä päivänä.
8.2. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.
8.3. Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
8.4. Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa kevätkokoukseen mennessä, on yksi ääni.
8.5. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9. § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Äänioikeuden tarkastaminen
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa)
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili velvollisille.
 8. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
 9. Päätetään kokous.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Äänioikeuden tarkastaminen
 3. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa)
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle
 7. Valitaan vuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 9. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
 10. Päätetään kokous.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Etsi sivustolta